Tallakshavn

Kort historikk og bakgrunn

Riggerbua ble satt opp ca 1880 i forbindelse med seilskutebygning i Tallakshavn. Det er bygd 18 skuter der. Siden har bua blitt brukt til lager, båtopplag, slippsetting etc. Fra 1973 har Kragerø Havnevesen leid Riggerbua som har vært privateid. Bua har etterhvert forfalt. Tilstandsrapport fra 2014 v.
Børve og Borchenius oppsummerte:
Betydelige skjevheter på langs og på tvers, et avvik på 25 cm på 200cm.
Betydelige setninger i grunnmur og oppråtnede bunnsviller.
Bordgulvet viste også en markant heving på midten og tilsvarende fall mot gavlveggen mot sjøen.
Alvorlige råteskader i bindingsverk og deler av takkonstruksjonen. Store råteskader i kledning.
I forbindelse med bruken av bua til slippsetting ble deler av hanebjelkene mot sjøen kuttet og midtsøylene under disse fjernet. Dette svekket byggets konstruksjon.
For at bua ikke skulle falle overende er den stivet opp med innvendige diagonale strekkstag. Dette betraktes som en midlertidig nød reparasjon og ikke forenlig med normal bruk av bua.

Dette var tilstanden da Kragerø Kystlag kjøpte bua i 2018 etter forhandlinger med eier Per A. Engebretsen og kystlaget. Det ble da satt igang en omfattende restaureringsprosess. Etter store grunnarbeider ble bua rettet opp og hevet opp til ca 80 cm på sjøsiden. Bygget ble avstivet med hensiktsmessige konstruksjoner og fikk etasjeskille slik at det i dag har to etasjer og doblet arealet.

Bunnsviller og alt dårlig treverk er skiftet ut. Ny kledning, nye gulv, ny slipp, isolasjon, innlagt strøm, vann/kloakk, ferdig møtelokale etc. Alle materialer i god stand er gjenbrukt.

Til grunnarbeidet under bunnsvilla ble det innleid profesjonell hjelp. Resten er utført på dugnad. Pr. 1/1 23 er det utført 8.332 timer. Uten dugnaden ville dette blitt en svært kostbar restaurering. Vi har fått støtte fra Sparebankstiftelsen på 300. 000 kr til kjøp av bygget, 455.000 kr fra Kulturminnefondet, 75.000 kr fra Forbundet Kysten og 2,2 mill kr. fra kommunen. Vi har dessuten brukt over 900.000 kr av egne midler. Støtten fra Kommunen er en oppfølging av to tidligere kommunestyrevedtak om at Riggerbua skulle inngå som et framtidig Kystkultursenter. Senere er dette bakt inn i Kulturminneplanen 21-25.

Situasjonen i dag

Bygget fremstår idag som nyrestaurert, nymalt, i god stand og på trygg grunn. I 1.etasje er det montert profesjonelt nødvendig maskinutstyr og verktøy til å bygge/restaurere båt og vinteropplag. Slippen er støpt og klar til sjøen. I 2. etasje er det satt inn vinduer i gavlveggene, innredet møtelokale og kontor. Det bygges nå kjøkken, toalett og det er avsatt god plass til aktiviteter/kurs etc.

Dugnaden fortsetter

Vi mangler fortsatt nødvendig tilgang til sjøen. Vi har foreslått en løsning med flytebrygge overfor havnevesenet, som vil dekke vårt behov. Uten brygge, har prosjektets målsetning, investeringer og den store innsatsen, havarert. Det er også viktig at nødvendig område sikres for framtiden slik at kommunens ønske om et Kystkultursenter i Tallakshavn kan bli realisert. (se vedlagt brev fra advokatfirma Halvorsen & co )

Vår målsetning med Riggerbua

  • Virksomheten skal styrke tilhørigheten til vår lokale kystkultur.
  • Bidra til skape interesse for vår egen fortid blant barn og unge.
  • Virksomheten skal preges av praktisk aktivitet, fellesskap og samhold.
  • Stadig utvikle samarbeid med lokale og regionale aktører.
  • Overføre kunnskap og kompetanse gjennom bevaring og håndverkstradisjoner.
  • Framtidig kystkultursenter for Kragerø Kommune og Kragerø Kystlag.-
  • Framtidig tradisjons havn hvor Kystlaget kan samle sin båt park og ta imot besøk.

Dette vil være mulig å gjennomføre fordi Kystlaget har både kompetanse og utstyr. Ved å samle vår varierte båtpark kan vi tilby en rekke aktiviteter. Lære å seile, dra på turer med seilskøyta, lære å ro, sjømannskap, båtførerprøven, maskinlære, vedlikehold/ restaurere, bygge båt etc. Barn og ungdom vil alltid ha høy prioritet. Riggerbua er sentral og kan gi gode sosiale relasjoner. Derfor er det naturlig å tilby skoleverket en opplæringsarena hvor barn og ungdom kan oppleve alternativ læring. For noen gir dette bedre læringsutbytte og trivsel enn skolepulten. Vi har allerede et opplærings prosjekt for ungdom på «Gamle Kragerø» og et samarbeid med Sannidal speidergruppe med seilskøyta «Karen Sofie II» på 32 fot. På sikt er det naturlig å knytte dette og flere prosjekter til Riggerbua.

I samarbeid med NAV kan vi skape en arena for unge som kan få praktiske ferdigheter og hjelp videre. For å få til dette,er tilgang til sjøen med bryggeplass et must. Riggerbua kan også huse kurs i ulike håndverkstradisjoner for alle aldersgrupper. Møtelokalet egner seg for medlemsmøter og andre arrangementer. Her er det naturlig med samarbeid med lokale lag og organisasjoner som vil ha nytte og glede av et kystkultursenter. Kystlaget er åpne for alt samarbeid som er i tråd med våre målsetninger. Det må også bli plass til utstillinger, visekvelder, foredrag og gode jugehistorier. Hvem vet, kanskje bygging av radiostyrte modellbåter. Det vil alltid være behov for vedlikehold av vårt materiell. Dette medfører dugnad og sosial trivsel.

Riggerbua med brygge og båtpark, skal bli et naturlig samlingssted for gammel og ung til glede for Kragerø.